STT Số Hiệu Ban hành Nội dung
1 01- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐI CÔNG TÁC 03/12/2020
2 02 - GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU XE 03/12/2020
3 03 - GIẤY ĐỀ NGHỊ LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ 03/12/2020
4 04 - GIẤY ĐI ĐƯỜNG 03/12/2020
5 05 - GIẤY GIỚI THIỆU 03/12/2020
6 06 - BÁO CÁO 03/12/2020
7 07 - Công văn đi 03/12/2020
8 08 - QUYẾT ĐỊNH 03/12/2020