STT Số Hiệu Ban hành Nội dung
1 Tờ trình 03/12/2020
2 Quyết định 03/12/2020
3 Công văn đi 03/12/2020
4 Báo cáo 03/12/2020
5 Giấy giới thiệu 03/12/2020
6 Giấy đi đường 03/12/2020
7 Giấy đề nghị làm việc ngoài giờ 03/12/2020
8 Giấy đề nghị điều xe 03/12/2020
9 Giấy đề nghị đi công tác 03/12/2020