LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Được cập nhật : 9/16/2021 10:17:40 AM

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. 

 

Theo Quyết định số 591/QĐ-BKHCN ngày 17/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam dựa trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp trực thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam).

 

Trung tâm là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được quy định trong Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ.

 

Trung tâm có chức năng xây dựng năng lực khoa học- công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân tích hợp với các kỹ thuật liên quan khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

 

Trung tâm chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP theo quyết định số 2522/QĐ-BKHCN, ngày 31/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Theo Quyết định số 3503/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2018 về việc Phê duyệt phương án tự chủ của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, năm 2019 Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

 

*Các hình thức đã được khen thưởng:

 

TT

Hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng năm, nơi cấp

1

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Quyết định số 148/QĐ-BKHCN, ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

2

“Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ” năm 2009

Quyết định số 113/QĐ-BKHCN, ngày 28/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

3

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009

Quyết định số 113/QĐ-BKHCN, ngày 28/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

4

“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”

Quyết định số 2133/QĐ-BKHCN, ngày 20/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

5

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011

Quyết định số 72/QĐ-BKHCN, ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

6

“Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng”

Quyết định số 21053/QĐ-BKHCN, ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

7

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2838/QĐ-BKHCN, ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

8

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016

Quyết định số 571/QĐ-BKHCN, ngày 24/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018

Quyết định số 625/QĐ- BKHCN, ngày 22/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

10

“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”

Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN, ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ