Trang chủ >> Giới thiệu >> Máy móc thiết bị  
 
Máy móc thiết bị
 

    Nhiệm vụ, quyền hạn

    Chính sách, chiến lược

    Cơ cấu tổ chức

    Dự án: Trung tâm ƯDHNCNC

 
STT TÊN THIẾT BỊ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC
01 Máy đo beta nhấp nháy lỏng Packard Phân tích chất đánh dấu đồng vị phóng xạ vào mỏ dầu khí
02 Hệ thống thiết bị thử nghiệm đánh dấu đa pha thử nghiệm chất đánh dấu đa pha dầu khí nước
03 Hệ thiết bị mô hình cột nhồi Thử nghiệm chất đánh dấu
04 THiết bị nung kiểm tra mẫu Thử nghiệm chất đánh dấu
05 Hệ mô hình mô phỏng dòng chảy Mô phỏng dòng chảy bằng đánh dấu
06 Máy sắc ký khối phổ GC/MS - Phân tích chất đánh dấu hoá học.         

- Phân tích dư lượng TBVTV

- Phân tích các hợp chất hữu cơ

07 Máy sắc ký GC/ECD - Phân tích các chất đánh dấu khí

- Phân tích dư lượng TBVTV

- Phân tích các hợp chất hữu cơ

08 Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC Phân tích các hợp chất chiết từ thiên nhiên
09 Máy sắc ký ion Phân tích hoá học nước mỏ và thổ nhưỡng nông hoá
10 Máy UVvis Phân tích hoá học nước mỏ và thổ nhưỡng nông hoá.
11 Máy quang kế ngọn lửa Phân tích hoá học nước mỏ và thổ nhưỡng nông hoá.
12 Máy phát điện 36KVA Đảm bảo nguồn điện
13 Các thiết bị sắc ký điện di, PRC... Nghiên cứu đột biến thực vật
14 Phổ kế gamma BGO Phân tích hạt nhân
15 Các thiết bị đo gamma bằng detector NaI Soi gamma, hình ảnh hạt nhân
16 Thiết bị đo gamma Ludlum Hình ảnh hạt nhân
17 Thiết bị chiết CO2 siêu tới hạn và các thiết bị chiết khác Nghiên cứu công nghệ chiết hợp chất từ thiên nhiên
 

Tư cách pháp nhân

Năng lực chuyên môn Đường đến CANTI
 
 
 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
  TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT
 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
  LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Trong Duy

Số 01 DT723,  Phường 12, Đà Lạt, Lâm đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN