Trang chủ >> Giới thiệu >> Nhiệm vụ quyền hạn  
 
Nhiệm vụ, quyền hạn
 

    Nhiệm vụ, quyền hạn

    Chính sách, chiến lược

    Cơ cấu tổ chức

    Dự án: Trung tâm ƯDHNCNC

 

1-      Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật đánh dấu, kỹ thuật nguồn bức xạ và các kỹ thuật hạt nhân có liên quan trong công nghiệp và các lĩnh vực sản xuất đời sống.

2-      Chuyển giao công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật đánh dấu, kỹ thuật nguồn bức xạ và các kỹ thuật có liên quan.

3-      Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật liên quan theo qui định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005.

4-      Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật đánh dấu, kỹ thuật nguồn bức xạ và các kỹ thuật có liên quan.

5-      Quản lý tổ chức, nhân lực của Trung tâm và sử dụng các thiết bị nghiên cứu do Nhà nước giao cho Trung tâm quản lý để nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh theo qui định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Thông tư số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV, ngày 05 tháng 6 năm 2006.

 

Tư cách pháp nhân

Năng lực chuyên môn Máy móc thiết bị Đường đến CANTI
 
 
 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
  TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT
 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC  
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
  LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Trong Duy

Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN